Regulamin Spotkania

 1. Organizator
 2. Organizatorem spotkania jest: Fox Strategy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-044), przy ul. Piłsudskiego 23 lok. 2-4, posiadającą REGON: 366905453 oraz NIP: 8971837880
 3. Szkolenie
  1. Zasady organizacji spotkań zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie: https://sempresso.pl/regulamin/
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie spotkań (jednak nie później, niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia wydarzenia) i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej https://sempresso.pl/ aktualnych informacji.
  3. Spotkanie będzie zorganizowane w dniu 14 marca 2019.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa
  1. Zgłoszenia uczestnictwa jest dobrowolne jednak w celu zagwarantowania miejsca należy dokonać zapisu poprzez wypełnienie formularza na stronie https://sempresso.pl/
  2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  3. Inne formy zgłoszeń (mailowe, telefoniczne) możliwe są po uprzednim porozumieniu z Organizatorem.
  4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do spotkania i dostosowania się do jego postanowień.
 5. Warunki uczestnictwa
  1. Warunkiem zagwarantowania uczestnictwa jest wysłanie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie https://sempresso.pl/ lub kontakt pod adresem kontakt@sempresso.pl
  2. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany miejsca w którym odbędzie się wydarzenie na 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników. Informacja o odwołaniu będzie wysyłana do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy ekspertów, jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych osoba wskazana na stronie https://sempresso.pl/ jako espert nie będzie mogła w danym dniu poprowadzić spotkania.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia wydarzenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
  2. W powyższym zakresie wskazanym w ust.1 Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w spotkaniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia spotkania. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych i mogą dokonywać ich zmiany lub poprawienia. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fox Strategy sp. z o.o. w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”
 7. Odpowiedzialność Organizatora
 8. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie spotkania mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na stronach internetowych lub w ramach jakiejkolwiek działalności, w tym gospodarczej, Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.